17 2 1 11625p34222r231241298812

-نمیشه دنیا رو بر اساس احساسات گردوند.

- بله نمیشه؛ ولی سعی ما همواره بر همین بوده. به فقرا کمک کنید، بچه بزرگ کنید، و بعد جنگ های بزرگ رقم بزنید و از شر همشون خلاص بشید. دنیا تماما چاه متعفنی از احساساته.