we4779103 3452

دو تا از مهم ترین روزهای زندگیتان روزی است که متولد شدید و روزی که دلیلش را فهمیدید