image 1396042632221 2ot7221221

‏وقتی برای آدم فقط یه راه مونده باشه دیگه جرئت نمی خواد !