26735143342233

آدم ها به احساساتشون تعلق دارند، نه خانوادشون