Up 2334

از چیزهای کوچک زندگی لذت ببرید... یک روز به عقب بر می گردید و میفهمید که اونها بزرگترین دارایی تون بودند.