30265001 16410586893068899053536 n123

کسایی که دوسشون داری،اونا تنها کسایین که میتونن بهت آسیب بزنن...