30265001 1641058689306889905353647 9

همیشه اون چیزهایی که ما عاشقشون هستیم، ما رو نابود می کنند!