30265001 1342410586893068899053536 n12334

سرگرد: پس هنوزم دنبال جنازه رفیقات می گردی...ها؟!

جلیل: رفیق اگه رفیق باشه،جنازه شم به درد می خوره...