30265001 1641058689306256305

هاتوری هانزو: انتقام هرگز مثل یه خط صاف و مستقیم نیست، یه جنگله و مثل جنگل خیلی راحت راه را گم می‌کنی، و اینکه گم میشی یا فراموش می‌کنی که از کجا اومدی.