344667999225555

ما در هر گوشه خیابان و هر خانه ای گناهی ویرانگر  می بینیم و فقط تحملش می کنیم چون عادی شده !