33E6343734472251875000

تمرین زیاد و سخت ممکنه همیشه نتیجه‌اش موفقیت نباشه ،اما هیچوقت نتیجه‌اش حسرت نیست!