دیالوگ ماندگار ماهی بزرگ

ادوارد بلوم: ممکنه ظاهر خیلی چیزا تو زندگی پلید و زشت باشه... اما همه اش از تنهایی و کمبود محبته!