دیالوگ ماندگار عطر خوش زن - Scent Of A Woman

فرانک اسلاید : اونقدر تو شکر ول می زنی که مزه عسل واقعی رو فراموش کردی!