از نفس افتاده - Breathless

دو چیز در زندگی انسان مهم است:

برای مردان، زنان

برای زنان، پول