شیخ سفید -  Lo Sceicco Bianco ( دیالوگ های ماندگار )

زندگی یه رویاست؛ اما بعضی وقتها این رویا، یه چاله ی بی انتهاست...