کارول - Carol

درست وقتی که فکر میکنی دیگه هیچی از این بدتر نمیشه سیگارت هم تموم میشه!