روز تمرین - Training Day

حقیقت چیزی نیست که میدونی، چیزیه که باید ثابت کنی...