The Bucket List

یک روز میاد که تمام زندگیت از جلو چشمات میگذره... پس کاری کن که ارزش دیدن داشته باشه!