روز واقعه

‌چرا به بت های مرده سنگ بزنم وقتي بت های زنده فراوانند...