20eaa53c d78a 49c2 b687 6a9f7a0c0012

ببین، کابوس اسکیزوفرنیا، گم کردن واقعیته!

تصور کن...

یهو متوجه بشی که آدم ها، مکان ها و لحظاتی که برات بیشترین اهمیت رو داشتن، نه از بین رفتن و نه مردن...

بلکه بدتر از اون

"هرگز وجود نداشتن"

چه دنیای جهنمی ميتونه باشه؟!