Rambo

واسه هیچ چیز زندگی نکن ولی واسه بعضی چیزا بمیر...