m234hya1002

ما یه عمر عادت كردیم واسه چیزایی كه می خوایم و بهش نمی رسیم فاتحه بخونیم..