G0091015gs3001

مردم آنقدر ساده لوح هستن که ترجیح میدن یه سکه داخل چاه آرزو بندازن، بجای اینکه برن با همون سکه شام بخرن...