The D00001

کارول : شما چطور انقدر خوب راجع به زنها می نویسید؟

ملوین : یه مرد رو تصور میکنم؛ بعد منطق و مسئولیت رو ازش برمیدارم!