The Giver 2014 Po001

هر دفعه زمانی که مردم برای انتخاب، آزادی دارند اشتباه انتخاب میکنند!