مادادایو

هر وقت دنبال دو تا خرگوش بدوی؛ نمیتونی هیچ کدومشون رو شکار کنی!