The 3333 20100749Po001

مرد : هر موقع احساس کردی اتفاقات بدی داره می افته، معنیش اینه که هنوز داری مبارزه می کنی و در واقع هنوز زنده ای...