هرکول

یک قهرمان واقعی با میزان قدرتش سنجیده نمیشه بلکه با قدرت قلبش سنجیده میشه!