اینتراستلار

قدیم ها عادت داشتیم به آسمان نگاه کنیم و به جایگاه‌مون بین ستارگان فکر ‌کنیم، حالا فقط به پایین نگاه میکنیم و نگران جایگاه‌مون بین گرد و خاک هستیم...