That 70's Show

زندگی خیلی کوتاه‌ تر از اونیه که وقتت رو برای آدمایی که ناراحتت میکنن بگذرونی...