پاپیون

معیار واقعی برای یه شناختن یه شخصیت، مقدار مقاومتش در برابر وسوسه هاست...