افسانه 

اگه آدم دهنش رو بسته نگه داره به موفقیت های زیادی دست پیدا میکنه..!