16555645454454545342452453463245

تمام اون زمانی که صرف پس گرفتن چیزایی می کنی که از دست دادی، بیشتر داغونت می کنه.