1655564545445454534245245346324534

زندگی تعداد نفسهایی که می کشی نیست،  زندگی لحظه هاییه که نفس، تو سینه ت حبس می شه!