شب یلدا

زخمای آدم سرمایه س٬

سرمایه هاتو با این و اون تقسیم نکن٬

داد نکش٬ هوار نکش٬

صبور آروم و بیصدا همه چیو تحمل کن...