نامه ای از یک زن ناشناس

گاهی اوقات شاد کردن یه جمع، از شاد کردن یه آدم آسونتره!