شوالیه جام ها

هلن:رویاها خیلی خوبن،اما نمی‌تونی تو اونا زندگی کنی...