تلقین

کاب: هیچوقت از حافظت یک چیز رو دوبار خلق نکن...