پیکی بلایندرز

وقتی تحت فشاری نباید با کسی مذاکره کنی، باید به سمتش هجوم ببری!