خواهران غریب

اون بار عصبانی بودم بهت گفتم بی‌لیاقت،

الان عصبانی نیستم... بی‌لیاقت!