روز تمرین

اگه میخوای از گوسفندا محافظت کنی ...

باید گرگ رو بگیری ...

گرفتن گرگ هم از یه گرگ بر میاد ..