مهر هفتم

اگر همه‌چیز در دنیا ناقص باشد عشق کامل‌ترین ناقص ‌هاست.