هزاردستان

حرف و سخن نشخوار آدمیزاده.

دهن آدم زنده به علامت حیات دائم باید بجنبه یا با خوردنی یا با حرف مفت...!