لا لا لند

به کسایی که پشت سرت حرف میزنن اعتنایی نکن؛ اونا به همون جا تعلق دارن درست پشت سرت!