شوالیه تاریکی بر می خیزد

بتمن : چرا من رو نکشتی؟

بین : تو از مرگ نمی‌ترسی بلکه بهش

اشتیاق داری؛ مجازات تو باید شدیدتر باشه!