نفرت

مهم نیست چه طور سقوط کنی. مهم اینه چه طور فرود میای...