سیمپسون ها

لیسا: اگه ساکت باشی و احمق جلوه کنی،

بهتر از اینه که دهنت رو باز کنی و شک و شبهه‌ای باقی نذاری!