مسافران

فرخ : کاش به حرف پدر خدا بیامرزم گوش میدادم

بهرام : مگه چی میگفت؟

فرخ : چه میدونم من که گوش نمیدادم!