هانیبال

 - دانته در جایی نوشته ک ترس تقریبا به تلخی مرگه

+ دانته وقتی اونو نوشته بود هنوز نمرده بود