غول توکیو

بعضی از بزرگترین دردهات به بزرگترین توانایی هات تبدیل میشند.